หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

“พัฒนาก้าวล้ำ นวัตกรรมเทคโนโลยี 46ICT ณ ดินแดนสุวรรณภูมิ” ของกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนสงวนหญิง จ

[ ทั้งหมด   9 ก.ย. 2561   10 ก.ย. 2561   11 ก.ย. 2561   ]

หมวดหมู่ : ผลงานครู

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ครู 1.โรงเรียนสงวนญิง 10 ก.ย. 2561 08.00-16.30
2 043 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยม ครู 1.โรงเรียนสงวนญิง 10 ก.ย. 2561 08.00-16.30
3 044 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู 1.โรงเรียนสงวนญิง 10 ก.ย. 2561 08.00-16.30
4 045 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ครู 1.โรงเรียนสงวนญิง 10 ก.ย. 2561 08.00-16.30
5 046 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยม ครู 1.โรงเรียนสงวนญิง 10 ก.ย. 2561 08.00-16.30
6 047 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู 1.โรงเรียนสงวนญิง 10 ก.ย. 2561 08.00-16.30

หมวดหมู่ : นวัตกรรมของนักเรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 004 การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.1-3 1.โรงเรียนสงวนญิง 10 ก.ย. 2561 08.00-16.30
2 015 การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6 1.โรงเรียนสงวนญิง 10 ก.ย. 2561 08.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมการแข่งขัน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & IPST Microbox Project) นำเสนอภาษาไทย ม.1-3 1.โรงเรียนสงวนญิง 10 ก.ย. 2561 08.00-16.30
2 005 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & IPST Microbox Project) นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.1-3 1.โรงเรียนสงวนญิง 10 ก.ย. 2561 08.00-16.30
3 028 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & IPST Microbox Project) นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 1.โรงเรียนสงวนญิง 10 ก.ย. 2561 08.00-16.30
4 029 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & IPST Microbox Project) นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.4-6 1.โรงเรียนสงวนญิง 10 ก.ย. 2561 08.00-16.30
5 009 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 2.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 10 ก.ย. 2561 08.00-16.30
6 030 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3 2.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 10 ก.ย. 2561 08.00-16.30
7 012 การแข่งขันโดรน อากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัด (Quad Rotor) ม.4-6 2.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 10 ก.ย. 2561 08.00-16.30
8 008 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 2.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 10 ก.ย. 2561 08.00-16.30
9 039 การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6 1.โรงเรียนสงวนญิง 10 ก.ย. 2561 08.00-16.30
10 013 การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6 1.โรงเรียนสงวนญิง 10 ก.ย. 2561 08.00-16.30
11 014 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 1.โรงเรียนสงวนญิง 9 ก.ย. 2561
10 ก.ย. 2561
วันที่ 9 ก.ย. 61 เวลา 14.00-18.00 วันที่ 10 ก.ย.61 เวลา 07.00-14.00
12 035 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3 1.โรงเรียนสงวนญิง 10 ก.ย. 2561 08.00-16.30
13 036 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6 1.โรงเรียนสงวนญิง 10 ก.ย. 2561 08.00-16.30
14 006 การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 1.โรงเรียนสงวนญิง 10 ก.ย. 2561 08.00-16.30
15 007 การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 1.โรงเรียนสงวนญิง 10 ก.ย. 2561 08.00-16.30
16 031 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 1.โรงเรียนสงวนญิง 10 ก.ย. 2561 08.00-16.30
17 032 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 1.โรงเรียนสงวนญิง 10 ก.ย. 2561 08.00-16.30
18 033 การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.1-3 1.โรงเรียนสงวนญิง 10 ก.ย. 2561 08.00-16.30
19 034 การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.4-6 1.โรงเรียนสงวนญิง 10 ก.ย. 2561 08.00-16.30
20 040 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-3 1.โรงเรียนสงวนญิง 10 ก.ย. 2561 08.00-16.30
21 041 การแข่งขันการต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ม.1-3 1.โรงเรียนสงวนญิง 10 ก.ย. 2561 08.00-16.30
22 042 การแข่งขันการต่อสมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ม.4-6 1.โรงเรียนสงวนญิง 10 ก.ย. 2561 08.00-16.30

กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย
ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
http://www.sysp.ac.th
Copyright © 2012-2014 All right reserved.