หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

[ ทั้งหมด   8 ก.ย. 2562   9 ก.ย. 2562   10 ก.ย. 2562   ]

หมวดหมู่ : ผลงานครู

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 048 โรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม หอประชุมอิ่มเอิบ 9 ก.ย. 2562 09.00-16.00
2 044 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม หอประชุมอิ่มเอิบ 9 ก.ย. 2562 09.00-16.00
3 047 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ห้อง หอประชุมอิ่มเอิบ 9 ก.ย. 2562 09.00-16.00

หมวดหมู่ : นวัตกรรมของนักเรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 004 การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.1-3 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม หอประชุมอิ่มเอิบ 9 ก.ย. 2562 09.00-16.00 น.
2 015 การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม หอประชุมอิ่มเอิบ 9 ก.ย. 2562 09.00-16.00 น.

หมวดหมู่ : กิจกรรมการแข่งขัน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.1-3 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม หอประชุมอิ่มเอิบ 9 ก.ย. 2562 09.00-16.00 น.
2 005 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.1-3 หอประชุมอิ่มเอิบ 9 ก.ย. 2562 09.00-16.00 น.
3 028 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 หอประชุมอิ่มเอิบ 9 ก.ย. 2562 09.00-16.00 น.
4 029 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.4-6 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม หอประชุมอิ่มเอิบ 9 ก.ย. 2562 09.00-16.00 น.
5 009 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 โรงเรียนสิงห์สมุทร 8 ก.ย. 2562
8 ก.ย. 2562
09.00-16.00 น.
6 030 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3 โรงเรียนสิงห์สมุทร 9 ก.ย. 2562 09.00-16.00 น.
7 012 การแข่งขันโดรน อากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัด (Quad Rotor) ม.4-6 โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม 9 ก.ย. 2562 13.00 น.เป็นต้นไป
8 008 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 โรงเรียนสิงห์สมุทร 9 ก.ย. 2562 09.00-16.00 น.
9 013 การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6 โรงเรียนบางละมุง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ICT 9 ก.ย. 2562 09.00-16.00 น.
10 039 การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนบางละมุง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ICT 9 ก.ย. 2562 09.00-16.00 น.
11 050 การประกวดภาพยนต์สั้น บูรณาการภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนบางละมุง อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ICT 9 ก.ย. 2562 09.00-16.00
12 035 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3 โรงเรียนบางละมุง อาคาร อบจ. ชั้น 2 9 ก.ย. 2562 09.00-16.00 น.
13 014 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนบางละมุง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ประชุมเฟื่องฟ้า 8 ก.ย. 2562
9 ก.ย. 2562
10 ก.ย. 2562
09.00-16.00 น.
14 036 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6 โรงเรียนบางละมุง อาคาร อบจ. ชั้น 2 9 ก.ย. 2562 09.00-16.00 น.
15 006 การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อาคาร 45 ปี 9 ก.ย. 2562 09.00-16.00 น.
16 049 การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 โรงเรียนบางละมุง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง e-learning 1 9 ก.ย. 2562 09.00-14.00 น.
17 007 การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อาคาร 45 ปี 9 ก.ย. 2562 09.00-16.00 น.
18 031 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อาคาร 45 ปี 9 ก.ย. 2562 09.00-16.00 น.
19 032 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อาคาร 45 ปี 9 ก.ย. 2562 09.00-16.00 น.
20 033 การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.1-3 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อาคาร 45 ปี 9 ก.ย. 2562 09.00-16.00 น.
21 034 การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.4-6 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม อาคาร 45 ปี 9 ก.ย. 2562 09.00-16.00 น.

กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย

Copyright © 2012-2014 All right reserved.