หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

[ ทั้งหมด   28 ส.ค. 2565   29 ส.ค. 2565   30 ส.ค. 2565   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 28 ส.ค. 2565

หมวดหมู่ : ผลงานครู

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : นวัตกรรมของนักเรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 004 การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.1-3 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง ICT1318 (ห้อง CIDTEC) 28 ส.ค. 2565 09.00-16.00
2 015 การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง ICT1318 (ห้อง CIDTEC) 28 ส.ค. 2565 09.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมการแข่งขัน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.1-3 มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนองาน อาคารเรียนรวม CE 07201 , จัดนิทรรศการ อาคาร 99 ปี อาคารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 28 ส.ค. 2565 09.00-16.00
2 005 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.1-3 มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนองาน อาคารเรียนรวม CE 07202 จัดนิทรรศการ อาคาร 99 ปี อาคารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 28 ส.ค. 2565 09.00-16.00
3 028 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนองาน อาคารเรียนรวม CE 07203 , จัดนิทรรศการ อาคาร 99 ปี อาคารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 28 ส.ค. 2565 09.00-16.00
4 029 การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.4-6 มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนองาน อาคารเรียนรวม CE 07204 , จัดนิทรรศการ อาคาร 99 ปี อาคารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) 28 ส.ค. 2565 09.00-16.00
5 009 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารสงวนเสริมศรี (อาคารกีฬาในร่ม) 28 ส.ค. 2565 09.00-17.00
6 030 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารสงวนเสริมศรี (อาคารกีฬาในร่ม) 28 ส.ค. 2565 09.00-17.00
7 008 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัยพะเยา สนามฟุตบอล ร.ร.สาธิต 28 ส.ค. 2565 09.00-17.00
8 013 การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง ประชุมดอกคำใต้ 28 ส.ค. 2565 09.00-16.00
9 039 การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง ประชุมเชียงคำ 28 ส.ค. 2565 09.00-16.00
10 050 การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง ประชุมแม่กา 28 ส.ค. 2565 09.00-16.00
11 035 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลานกิจกรรมอาคาร ICT พรมแดง 28 ส.ค. 2565 09.00-16.00
12 014 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง ห้อง ICT1407/1 และห้อง ICT1407/2 28 ส.ค. 2565
29 ส.ค. 2565
09.00-15.00
13 006 การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง ประชุมเมืองพะเยา 28 ส.ค. 2565 09.00-16.00
14 049 การแข่งขันการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง ICT1104 , ICT1104/1 28 ส.ค. 2565 09.00-14.00
15 031 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง ประชุมเมืองพะเยา 28 ส.ค. 2565 09.00-16.00
16 033 การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.1-3 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง นิทรรศการ นกยูงไทย 28 ส.ค. 2565 09.00-16.00
17 051 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ รายการหุ่นยนต์เรือสี่ฝีพาย ควบคุมไร้สาย ม.4-6 มหาวิทยาลัยพะเยา ลานจอดรถทางลงศูนย์อาหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 28 ส.ค. 2565 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ผลงานโรงเรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย

Copyright © 2012-2014 All right reserved.