หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

[ ทั้งหมด   28 ส.ค. 2565   29 ส.ค. 2565   30 ส.ค. 2565   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 29 ส.ค. 2565

หมวดหมู่ : ผลงานครู

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 29 ส.ค. 2565 09.00-16.00
2 047 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 29 ส.ค. 2565 09.00-16.00

หมวดหมู่ : นวัตกรรมของนักเรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมการแข่งขัน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 012 การแข่งขันเครื่องร่อนบังคับด้วยวิทยุ DLG (Discus Launch Glider DLG) ม.4-6 มหาวิทยาลัยพะเยา สนามฟุตบอล ร.ร.สาธิต 29 ส.ค. 2565 09.00-17.00
2 014 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง ห้อง ICT1407/1 และห้อง ICT1407/2 28 ส.ค. 2565
29 ส.ค. 2565
09.00-15.00
3 036 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลานกิจกรรมอาคาร ICT พรมแดง 29 ส.ค. 2565 09.00-16.00
4 007 การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง ประชุมเมืองพะเยา 29 ส.ค. 2565 09.00-16.00
5 032 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง ประชุมเมืองพะเยา 29 ส.ค. 2565 09.00-16.00
6 034 การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.4-6 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง นิทรรศการ นกยูงไทย 29 ส.ค. 2565 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ผลงานโรงเรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 048 โรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี โรงเรียน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม หอประชุมเฮือนคำ 29 ส.ค. 2565 09.00-16.00

กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย

Copyright © 2012-2014 All right reserved.