ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 จังหวัดจันทบุรี 21 2 4 1 27
2 จังหวัดชลบุรี 15 7 8 1 30
3 จังหวัดสุพรรณบุรี 12 5 2 1 19
4 จังหวัดชลบุรี 11 6 2 1 19
5 จังหวัดเลย 11 3 3 0 17
6 จังหวัดแพร่ 8 2 2 0 12
7 จังหวัดชัยภูมิ 6 1 2 0 9
8 จังหวัดตราด 6 0 4 1 10
9 จังหวัดพะเยา 5 0 0 0 5
10 จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 1 2 0 7
11 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 3 4 1 1 8
12 จังหวัดสุโขทัย 3 3 4 1 10
13 จังหวัดชุมพร 3 3 3 0 9
14 จังหวัดร้อยเอ็ด 3 3 0 0 6
15 จังหวัดระยอง 3 2 4 0 9
16 จังหวัดเชียงราย 3 2 2 0 7
17 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 2 1 0 5
18 จังหวัดสกลนคร 2 1 1 0 4
19 จังหวัดเชียงใหม่ 1 4 5 0 10
20 จังหวัดลำปาง 1 1 0 0 2
21 จังหวัดกระบี่ 1 0 0 1 1
22 จังหวัดศรีสะเกษ 1 0 0 0 1
23 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 0 0 0 1
24 จังหวัดอุบลราชธานี 0 3 1 1 4
25 จังหวัดเชียงใหม่ 0 2 2 0 4
26 จังหวัดตาก 0 2 0 0 2
27 จังหวัดสกลนคร 0 0 5 0 5
รวม 126 59 58 9 243