เกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2566
เกณฑ์การประกวดและแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2566 “46ICT จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ของกลุ่มโรงเรียนผู้นํา 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโรงเรียนวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี
...ดาวน์โหลด...
วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 14:36 น.