แผนผังการเดินทางไปสถานที่จัดกิจกรรม
             แยกเส้นทางไปยังสถานที่จัดการแข่งขัน เป็น 3 จุด ขอให้แต่ละสถานศึกษาได้ศึกษาเส้นทางไว้ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการไปยังสถานที่แข่งขันให้ทันเวลา
วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 07:58 น.