แจ้งเพิ่มเติม E-mail ผู้ประสานงานการแข่งขัน

 แจ้งเพิ่มเติม E-mail ผู้ประสานงานการแข่งขัน 

 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นางวัชราภรณ์ สิทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม Email : watcharaporn.s@ppk.ac.th
 การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นายฉัตราภรณ์ วงษ์ดุษฏีกาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ Email : chattrapon_wong@hotmail.com
วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 10:45 น.