แจ้งเพิ่มเติมรายการที่ 1 โรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

   แจ้งเพิ่มเติมรายการที่ 1 โรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

แจ้งเพิ่มเติมรายการที่ 1 โรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เนื่องจากรายการที่ 1 มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการดำเนินงานจึงขอ
ความร่วมมือโรงเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันรายการที่ 1 ส่งไฟล์รูปเล่มการแข่งขันเป็นไฟล์ .pdf ของแต่ละโรงเรียน เพื่อนำมาให้คณะกรรมการตัดสินอ่านล่วงหน้า ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 มายังอีเมลล์ school@ppk.ac.th
หรือแจ้งผู้ประสานงาน รองฯนฤพันธ์ ยินดี โรงเรียนพะเยาพิทยาคม หมายเลขโทรศัพท์ 0810317801
วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 21:38 น.