แจ้งเพิ่มเติมให้ผู้เข้าแข่งขันนำบัตรประชาชนมาแสดงในวันรายงานตัวพร้อมใบเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี)

แจ้งเพิ่มเติมให้ผู้เข้าแข่งขันนำบัตรประชาชนมาแสดงในวันรายงานตัวพร้อมใบเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี)

วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 12:41 น.