แจ้งเกณฑ์รายการหุ่นยนต์ผสม ม.1-3 รายการหุ่นยนต์ผสม ม.4-6 และ เปลี่ยนแปลงรายการหุ่นยนต์ผสม ม.4-6

 แจ้งเกณฑ์รายการหุ่นยนต์ผสม ม.1-3 รายการหุ่นยนต์ผสม ม.4-6 และ เปลี่ยนแปลงรายการหุ่นยนต์ผสม ม.4-6 

แจ้งเกณฑ์รายการหุ่นยนต์ผสม ม.1-3 และรายการหุ่นยนต์ผสม ม.4-6 และเปลี่ยนแปลงรายการหุ่นยนต์ผสม ม.4-6 ข้อ 5.5 ให้สร้างและประกอบหุ่นยนต์มาพร้อมแข่งขัน
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใช้เวลาฝึกซ้อมและแก้ไขหุ่นยนต์ 3 ชั่วโมง (จากเดิมใช้เวลา 5 ชั่วโมง)

ดาวน์โหลดเอกสารเกณฑ์การให้คะแนน 

วันศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 19:47 น.