++ขออนุญาตแจ้งเพิ่มเติมรายการที่ 1++

    จากการประชุมคณะกรรมการตัดสิน เนื่องจากรายการที่ 1 มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการดำเนินงานจึงขอความร่วมมือโรงเรียน มาลงทะเบียนเวลา 8:30 น. บริเวณห้องประชุม เฮือนคำ อาคาร 6 เพื่อทำการจับสลากลำดับที่ในการนำเสนอ
การนำเสนอคณะกรรมการตัดสิน จะขอให้นำเสนอ ณ จุดนิทรรศการของโรงเรียนตนเอง ไม่เกิน 15 นาที
**** ครบเวลา 15 นาที กรรมการ จะให้หยุดการนำเสนอทันที****
และกรรมการซักถาม อีกไม่เกิน 5 นาที คณะกรรมการจะมีเวลาแจ้งเตือนเป็นระยะตามเวลา คณะกรรมการตัดสินได้ กำหนดคะแนนและเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติมดังไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้
การจัดนิทรรศการ ดำเนินการได้ในวันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. - 16:00 น. ตามสถานที่ได้แจ้งไว้

ดาวน์โหลดเอกสารเกณฑ์การให้คะแนน 

วันอาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 11:14 น.