แจ้งการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ทั้งระดับม.ต้นและม.ปลาย
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ทั้งระดับม.ต้นและม.ปลาย ผู้เข้าร่วมแข่งขันศึกษาเกณฑ์ใหม่ได้ที่ 
https://drive.google.com/file/d/10O4GYUeDPO8Cf9tRow8bPRosKadiwJdC/view?usp=sharing

หรือคลิกเมนูทางด้านซ้าย หัวข้อหลัก เกณฑ์การแข่งขัน หัวข้อย่อย Update เกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ทั้งระดับม.ต้นและม.ปลาย
วันศุกร์ ที่ 07 กันยายน 2561 เวลา 15:46 น.