แจ้งเรื่องการประกาศผลการแข่งขัน 46ICT
เนื่องจาก มีผลคะแนนการแข่งขันบางรายการผิดพลาด จึงจะมีการยกเลิก ประกาศผล
วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 21:14 น.