สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดกระบี่

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 84.67 ทอง 6 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นายกรฎนัย  บุญชูวงศ์
2. นายวิทวัส  ช่างคิด
 
1. นายจักรี  มูลกุล
2. นางสาวมลวดี  บุญรักษ์