สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  สงกอก
2. นางสาวธันยพร  หาญรุก
3. นายธิติวุฒิ  ไต้สันเทียะ
 
1. นางสาวนิภาวันต์  ติพอง
2. นางสินีนาฏ  เติมวุฒ
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโดรน อากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัด (Quad Rotor) ม.4-6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายธนัญชัย  กีบสันเทียะ
2. นายมิกตินัย  เจริญคุณ
3. นายเจษฎา   ดวงดุ
 
1. นายชนปกร  สุรนิวงศ์
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนต์สั้น บูรณาการภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวพัชริดา  ประมูลจะโก
2. นางสาวลักขณา  ยืนยงค์
3. นางสาวศุภิสรา  พัฒมะนี
 
1. นายธีรพล  ปาวะรีย์
2. นางสาวภัทร์จารี  วินทะไชย
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 80 ทอง 4 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  สากล
2. เด็กชายโชคชนา  เศษฐา
 
1. นางมนฤดี  สวงโท
2. นายวรวุฒิ  ฝ่ายสัจจา
 
5 ผลงานครู การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู 82 ทอง 5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา   1. นายดุลย์  สีมา
 
6 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายทวีทรัพย์  ยิ้มเสงี่ยม
2. นายบูรพา  โม้โนนทอง
 
1. นางกชพร  ชนะพาล
2. นางมนฤดี  สวงโท
 
7 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 80 ทอง 10 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายธนภัทร  บุญเนาว์
2. นายธนวัฒน์  ภูมิเขตต์
3. นางสาวปาณิศา  ประยูรศรี
 
1. นางศิรินทิพท์  โคตรภูเขียว
2. นางสินีนาฏ  เติมวุฒ
 
8 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 78 เงิน 12 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายคณาธร  สุดทอง
2. นายต่อตระกูล  คุ้มคง
 
1. นายธีรพล  ปาวะรีย์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ทัพเจริญ
 
9 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 64 ทองแดง 14 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายญาณพัฒน์  ชัยณรงค์
2. นายณัฐภัทร  อ้นชาลี
3. นายวิชญะ  เหล่าขยัน
 
1. นายเอนก  งามสวัสดิ์