สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดชุมพร

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.1-3 74.3 เงิน 4 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงกณิชสุมน  พรหมศักดิ์
2. เด็กหญิงพิชชาภา  อินทร์แก้ว
3. เด็กหญิงวิศรุตา  ดวงมรกต
 
1. Miss.MA CRISTINA  DUGENIA ABIO
2. นายรวิสุต  นิลสังข์
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6 78.8 เงิน 6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวนฤมล  พวงทรัพย์
2. นางสาวพินิจนันท์  ประดิษฐ
3. นางสาวสุมดี  ทองวัง
 
1. นางจุฑารัตน์  จันทร์อ่อน
2. นายสุรศักดิ์  ทิพย์พิมล
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนต์สั้น บูรณาการภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6 82.33 ทอง 4 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงปาณิสรา  เคี่ยนบุ้น
2. นายพสุธร  บำรุงพล
3. นายภูมิพัฒน์  ชื่นธรรมรักษ์
 
1. นางจิระพันธ์  ดันสูงเนิน
2. นางสาวอารีรัตน์  ครุฑยักษ์
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวชมพูนุท  พลนิล
2. นายไชยรัตน์  ศรีสงคราม
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์ชู
2. นายสุรศักดิ์  ทิพย์พิมล
 
5 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กชายรชต  เยาวเลิศ
2. เด็กชายรัชพงศ์  พินสุวรรณ
 
1. นายชัยวัฒน์  จันทร์อ่อน
2. นางสาววรวรรณ  หลิมวุฒิกุล
 
6 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวนารถรวีย์  แตงโท
2. นางสาวสุภาวดี  เหมาะภักดี
 
1. นางจุฑารัตน์  จันทร์อ่อน
2. นางสาววรวรรณ  หลิมวุฒิกุล
 
7 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายจิระพงศ์  ดะนัยวิเชียร
2. นายนวพร  สุขสวัสดิ์
 
1. นายชัยวัฒน์  จันทร์อ่อน
2. นายสุรศักดิ์  ทิพย์พิมล
 
8 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 76 เงิน 6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  คงคล้าย
2. เด็กชายณภัทร  เพชรจร
3. เด็กชายน่านนที  พัฒนบุรี
 
1. นายชัยวัฒน์  จันทร์อ่อน
2. นางสาววรวรรณ  หลิมวุฒิกุล
 
9 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 94 ทอง 4 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายปวริศ  อินทร์แก้ว
2. นายพีรัชชัย  สยอง
3. นายยศวรรธน์  ทองขวิด
 
1. นายชัยวัฒน์  จันทร์อ่อน
2. นายสุรศักดิ์  ทิพย์พิมล