สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดชุมพร

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนต์สั้น บูรณาการภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6 82.33 ทอง 4 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงปาณิสรา  เคี่ยนบุ้น
2. นายพสุธร  บำรุงพล
3. นายภูมิพัฒน์  ชื่นธรรมรักษ์
 
1. นางจิระพันธ์  ดันสูงเนิน
2. นางสาวอารีรัตน์  ครุฑยักษ์
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวชมพูนุท  พลนิล
2. นายไชยรัตน์  ศรีสงคราม
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์ชู
2. นายสุรศักดิ์  ทิพย์พิมล
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 94 ทอง 4 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายปวริศ  อินทร์แก้ว
2. นายพีรัชชัย  สยอง
3. นายยศวรรธน์  ทองขวิด
 
1. นายชัยวัฒน์  จันทร์อ่อน
2. นายสุรศักดิ์  ทิพย์พิมล