สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดชุมพร

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.1-3 74.3 เงิน 4 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงกณิชสุมน  พรหมศักดิ์
2. เด็กหญิงพิชชาภา  อินทร์แก้ว
3. เด็กหญิงวิศรุตา  ดวงมรกต
 
1. Miss.MA CRISTINA  DUGENIA ABIO
2. นายรวิสุต  นิลสังข์
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6 78.8 เงิน 6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวนฤมล  พวงทรัพย์
2. นางสาวพินิจนันท์  ประดิษฐ
3. นางสาวสุมดี  ทองวัง
 
1. นางจุฑารัตน์  จันทร์อ่อน
2. นายสุรศักดิ์  ทิพย์พิมล
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 76 เงิน 6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กชายกรวิชญ์  คงคล้าย
2. เด็กชายณภัทร  เพชรจร
3. เด็กชายน่านนที  พัฒนบุรี
 
1. นายชัยวัฒน์  จันทร์อ่อน
2. นางสาววรวรรณ  หลิมวุฒิกุล