สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดชุมพร

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวชมพูนุท  พลนิล
2. นายไชยรัตน์  ศรีสงคราม
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์ชู
2. นายสุรศักดิ์  ทิพย์พิมล