สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดชุมพร

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กชายรชต  เยาวเลิศ
2. เด็กชายรัชพงศ์  พินสุวรรณ
 
1. นายชัยวัฒน์  จันทร์อ่อน
2. นางสาววรวรรณ  หลิมวุฒิกุล
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวนารถรวีย์  แตงโท
2. นางสาวสุภาวดี  เหมาะภักดี
 
1. นางจุฑารัตน์  จันทร์อ่อน
2. นางสาววรวรรณ  หลิมวุฒิกุล
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายจิระพงศ์  ดะนัยวิเชียร
2. นายนวพร  สุขสวัสดิ์
 
1. นายชัยวัฒน์  จันทร์อ่อน
2. นายสุรศักดิ์  ทิพย์พิมล