สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงราย

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 61 ทองแดง 26 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายธีรภัทร  มณีวงศ์
2. นางสาวสกาวใจ  สายสุวรรณ
 
1. นายศุภเลิศ  ท่าม่วง
2. นางสกุณี  นิยม
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 61 ทองแดง 18 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกฤติยา   ทองเปล่งศรี
2. นางสาวณัฎฐณิชา   ชมภู
 
1. นางสาวราตรีรัตน์  ใจวงค์
2. นางสาวอัญชลี  ทะวงศ์อารี