สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงราย

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6 95 ทอง 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวบุญยาพร  เงาพรหม
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พลเยี่ยม
3. นายภูมิรพี  เมืองใจ
 
1. นายยศวรรธน์  วิญญารัตน์
2. นางสาวราตรีรัตน์  ใจวงค์
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 82 ทอง 7 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวณัฐนันท์  จันทร์หอม
2. นายนราวิชญ์  อินยศ
3. นางสาวสุปรียา  คำมะ
 
1. นายยศวรรธน์  วิญญารัตน์
2. นางสาวราตรีรัตน์  ใจวงค์
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 84.3 ทอง 5 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  ศักดิ์พูลทวี
2. เด็กชายธีร์ธวัช  ยาวัน
3. เด็กชายสุรเกียรติ  คำวัง
 
1. นายภาวัต  เต่านันท์