สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงราย

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.1-3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ก๋องแก่น
2. เด็กหญิงสุชาวรรณ  เครือรัตนกุล
3. นางสาวสุดารัตน์  สุทธะ
 
1. Mr.Danny  Wonisch
2. นายชัยพิชิต  สุริยะคำวงศ์
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 74 เงิน 8 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายนพดล  ใจวงศ์ปาน
2. นางสาวนิศารัตน์  นัยนันท์
 
1. นายบัลลังก์  มูลแจ่ม
2. นางสาวอุษณิษา  มหาวรรณ์