สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงราย

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 84.3 ทอง 5 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  ศักดิ์พูลทวี
2. เด็กชายธีร์ธวัช  ยาวัน
3. เด็กชายสุรเกียรติ  คำวัง
 
1. นายภาวัต  เต่านันท์
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 82 ทอง 7 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวณัฐนันท์  จันทร์หอม
2. นายนราวิชญ์  อินยศ
3. นางสาวสุปรียา  คำมะ
 
1. นายยศวรรธน์  วิญญารัตน์
2. นางสาวราตรีรัตน์  ใจวงค์
 
3 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6 95 ทอง 6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวบุญยาพร  เงาพรหม
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พลเยี่ยม
3. นายภูมิรพี  เมืองใจ
 
1. นายยศวรรธน์  วิญญารัตน์
2. นางสาวราตรีรัตน์  ใจวงค์
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 74 เงิน 8 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายนพดล  ใจวงศ์ปาน
2. นางสาวนิศารัตน์  นัยนันท์
 
1. นายบัลลังก์  มูลแจ่ม
2. นางสาวอุษณิษา  มหาวรรณ์
 
5 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.1-3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ก๋องแก่น
2. เด็กหญิงสุชาวรรณ  เครือรัตนกุล
3. นางสาวสุดารัตน์  สุทธะ
 
1. Mr.Danny  Wonisch
2. นายชัยพิชิต  สุริยะคำวงศ์
 
6 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 61 ทองแดง 26 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 1. นายธีรภัทร  มณีวงศ์
2. นางสาวสกาวใจ  สายสุวรรณ
 
1. นายศุภเลิศ  ท่าม่วง
2. นางสกุณี  นิยม
 
7 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 61 ทองแดง 18 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. นางสาวกฤติยา   ทองเปล่งศรี
2. นางสาวณัฎฐณิชา   ชมภู
 
1. นางสาวราตรีรัตน์  ใจวงค์
2. นางสาวอัญชลี  ทะวงศ์อารี