สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงราย

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.1-3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ก๋องแก่น
2. เด็กหญิงสุชาวรรณ  เครือรัตนกุล
3. นางสาวสุดารัตน์  สุทธะ
 
1. Mr.Danny  Wonisch
2. นายชัยพิชิต  สุริยะคำวงศ์