สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายพลกร  กาวิชัย
2. นายภูเบศ  โสภณสัมฤทธิ์
3. นายวิกรณ์  แซ่ย่าง
 
1. นายปริยะ   วัฒนศิริเสรีกุล
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6 71.2 เงิน 7 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวจิตราวรรณ  ดวงสุวรรณ
2. นางสาวพินกวี  ไพคำนาม
3. นางสาวสุชาดา  โปธาพันธ์
 
1. นายจิรพงศ์  ธรรมไชย
2. นางสาวณภัค  ชีพพึ่งวนา
3. นางสาวธัญชนก   คำวินิจ
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6 72.2 เงิน 11 โรงเรียนจอมทอง 1. นายณฐพล  ลือไชย
2. เด็กหญิงณัฐพร  นามเทพ
3. นางสาวอักษราภัค  กิติลังการ์
 
1. นางสาวธัญชนก   คำวินิจ
2. นายสุเมธ  ปะหุปะโพธิ์
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3 74.33 เงิน 4 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงภัทราพร  วิโรจน์มุณี
2. เด็กหญิงศศิวิมล  มูลรังษี
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เคร่งครัด
 
1. นายจิรพงศ์  ธรรมไชย
2. นางสาวธัญชนก  คำวินิจ
 
5 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 69.33 ทองแดง 18 โรงเรียนจอมทอง 1. นายธีรกฤต  สุริยะ
2. นายวรัญญู  บวรธเนศ
 
1. นายจิรพงศ์  ธรรมไชย
2. นายสุเมธ  ปะหุปะโพธิ์
 
6 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 67 ทองแดง 20 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายณัฏฐกานต์  วชิรวราวงศ์
2. นายสิรภพ  มณีวรรณ
 
1. นายพิเชษฐ์  ฟองมณี
2. นางสาวสุรัญญา  ธรรมลังกา
 
7 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6 72.33 เงิน 5 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวจิราพร  จันตา
2. นายณัฐดนัย  แก้วสุนันท์
3. นายณัฐพล  แอ่นดอน
 
1. นายจิรพงศ์  ธรรมไชย
2. นางสาวธัญชนก   คำวินิจ
 
8 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 66 ทองแดง 13 โรงเรียนจอมทอง 1. นายกิตติพล  ตันปิน
2. นายมงคล  สุวิโท
 
1. นายจิรพงศ์  ธรรมไชย
2. นางสาวธัญชนก   คำวินิจ
 
9 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายชนน  อินทนนรังษี
2. นายธีรวัฒน์  ไชยถา
 
1. นายจีรานุวัฒน์  วงศ์ทิพย์
2. นายพิเชษฐ์  ฟองมณี
 
10 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายกัณฑ์พงษ์  ซื่อสัตย์
2. นายคันธารัตน์  คันธรักษา
3. นายธีรภัทร  กันทอง
 
1. นายจีรานุวัฒน์  วงศ์ทิพย์
2. นายพิเชษฐ์  ฟองมณี