สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 69.33 ทองแดง 18 โรงเรียนจอมทอง 1. นายธีรกฤต  สุริยะ
2. นายวรัญญู  บวรธเนศ
 
1. นายจิรพงศ์  ธรรมไชย
2. นายสุเมธ  ปะหุปะโพธิ์
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 67 ทองแดง 20 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายณัฏฐกานต์  วชิรวราวงศ์
2. นายสิรภพ  มณีวรรณ
 
1. นายพิเชษฐ์  ฟองมณี
2. นางสาวสุรัญญา  ธรรมลังกา
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 66 ทองแดง 13 โรงเรียนจอมทอง 1. นายกิตติพล  ตันปิน
2. นายมงคล  สุวิโท
 
1. นายจิรพงศ์  ธรรมไชย
2. นางสาวธัญชนก   คำวินิจ
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายชนน  อินทนนรังษี
2. นายธีรวัฒน์  ไชยถา
 
1. นายจีรานุวัฒน์  วงศ์ทิพย์
2. นายพิเชษฐ์  ฟองมณี
 
5 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายกัณฑ์พงษ์  ซื่อสัตย์
2. นายคันธารัตน์  คันธรักษา
3. นายธีรภัทร  กันทอง
 
1. นายจีรานุวัฒน์  วงศ์ทิพย์
2. นายพิเชษฐ์  ฟองมณี