สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6 71.2 เงิน 7 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวจิตราวรรณ  ดวงสุวรรณ
2. นางสาวพินกวี  ไพคำนาม
3. นางสาวสุชาดา  โปธาพันธ์
 
1. นายจิรพงศ์  ธรรมไชย
2. นางสาวณภัค  ชีพพึ่งวนา
3. นางสาวธัญชนก   คำวินิจ
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6 72.2 เงิน 11 โรงเรียนจอมทอง 1. นายณฐพล  ลือไชย
2. เด็กหญิงณัฐพร  นามเทพ
3. นางสาวอักษราภัค  กิติลังการ์
 
1. นางสาวธัญชนก   คำวินิจ
2. นายสุเมธ  ปะหุปะโพธิ์
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3 74.33 เงิน 4 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงภัทราพร  วิโรจน์มุณี
2. เด็กหญิงศศิวิมล  มูลรังษี
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เคร่งครัด
 
1. นายจิรพงศ์  ธรรมไชย
2. นางสาวธัญชนก  คำวินิจ
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6 72.33 เงิน 5 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวจิราพร  จันตา
2. นายณัฐดนัย  แก้วสุนันท์
3. นายณัฐพล  แอ่นดอน
 
1. นายจิรพงศ์  ธรรมไชย
2. นางสาวธัญชนก   คำวินิจ