สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 69.11 ทองแดง 6 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  แก้วสร้อย
2. เด็กชายอ้อย  สีกากุล
 
1. นายชัยวุฒิ  ไฝคำ
2. นายวิโรจน์  อินตะมูล
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายธนาคาร  ดวงตา
2. นายเขมนันท์  ครองมี
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
2. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์