สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดตราด

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายดลวิชญ์  ทวาเรศ
2. เด็กชายปิยพัทธ์  ลิขิตสถาพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  ก๋งอ่อน
2. นางสาวสุพรรณี  ปราศราคิน
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3 64.18 ทองแดง 9 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  รัตนธรรม
2. เด็กชายพัสกร  มิดชิด
 
1. นายสมศักดิ์  ก๋งอ่อน
2. นายเอกพงศ์  บัวพลู
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโดรน อากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัด (Quad Rotor) ม.4-6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวนวพร  ใหญ่ยอด
2. นางสาววันศิณีย์  อิ่มอุไร
3. นางสาวอนันตญา  แสวงกาญจน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  ก๋งอ่อน
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6 68.83 ทองแดง 7 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายกฤษณพงศ์  พรหมมามั่น
2. นายธีรุตม์  ไตรรัตน์
3. นายภานุเดช  มนัสสนิท
 
1. นางสาวปรียนันท์  ชาติกุล
2. นายอรุณ  กุมภะ