สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดตราด

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.1-3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายศุภกร  ถาวะโร
2. เด็กหญิงอารยา  งามบุญฤทธิ์
3. เด็กหญิงอุรชา  กองไธสง
 
1. นางสาวกุลฤดี  เวชปรีชา
2. นางพรรณทิพา  วิไลพรหม
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.1-3 81.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายญาณวรุตม์  บำรุง
2. เด็กหญิงนภัสกร  สร้อยศรี
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  เข้งนุเคราะห์
 
1. นางสาวกุลฤดี  เวชปรีชา
2. นางภิบาล  มุตะพัฒน์
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.1-3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงธวัลหทัย  แสงศรีจันทร์รัตน์
2. เด็กชายภูริณัฐ  กาบสลับ
3. เด็กหญิงสริตา  วิจิตธรรมภาณี
 
1. Mr.Alben   Salminao
2. นางสาวกุลฤดี  เวชปรีชา
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 80 ทอง 4 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายธนภัทร  โตวินัต
2. นางสาวปริยากร  ยั่งยืน
 
1. นางสาวกุลฤดี  เวชปรีชา
2. นายอรุณ  กุมภะ
 
5 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวพิมมาดา  บุญชู
2. นางสาวสุทธิดา  อยู่คง
 
1. นางสาวปรียนันท์  ชาติกุล
2. นายอรุณ  กุมภะ
 
6 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 89 ทอง 4 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกานต์สินี  สังฆะมงคลกิจ
2. นางสาวตรีภาพร  นารถอุดม
 
1. นางสาวชวัลนุช  พรหมจอม
2. นายอรุณ  กุมภะ