สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดตราด

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.1-3 81.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายญาณวรุตม์  บำรุง
2. เด็กหญิงนภัสกร  สร้อยศรี
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  เข้งนุเคราะห์
 
1. นางสาวกุลฤดี  เวชปรีชา
2. นางภิบาล  มุตะพัฒน์
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.1-3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงธวัลหทัย  แสงศรีจันทร์รัตน์
2. เด็กชายภูริณัฐ  กาบสลับ
3. เด็กหญิงสริตา  วิจิตธรรมภาณี
 
1. Mr.Alben   Salminao
2. นางสาวกุลฤดี  เวชปรีชา