สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดตราด

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.1-3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายศุภกร  ถาวะโร
2. เด็กหญิงอารยา  งามบุญฤทธิ์
3. เด็กหญิงอุรชา  กองไธสง
 
1. นางสาวกุลฤดี  เวชปรีชา
2. นางพรรณทิพา  วิไลพรหม
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวพิมมาดา  บุญชู
2. นางสาวสุทธิดา  อยู่คง
 
1. นางสาวปรียนันท์  ชาติกุล
2. นายอรุณ  กุมภะ