สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดตาก

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 79.4 เงิน 8 โรงเรียนบ้านตาก ประชาวิทยาคาร 1. เด็กชายปิฏก  วชิรศศิมณฑล
2. เด็กชายพงศภัค   แซ่ว่าง
3. เด็กชายสมศักดิ์   พัฒนพิพูลพงศ์
 
1. นายพิทยา  สุขแจ่ม
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 74.33 เงิน 16 โรงเรียนบ้านตาก ประชาวิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก  แซ่ว่าง
2. นางสาวศิริพรรษา  แซ่ว่าง
 
1. นางนิตยา  นวลนิ่ม
2. นายพิทยา  สุขแจ่ม