สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 78 เงิน 13 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายทรงพล   วิบูลย์อรรถ
2. นายทวัชชัย   แซ่โง้ว
3. นายธนาธร   นิ่มเดช
 
1. นายจักรพงศ์   จำปายงค์
2. นางสาวธมลธร   เห็นประเสริฐ
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6 74.2 เงิน 6 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวญาดา   เเซ่เจียม
2. นางสาวพรพิพัฒน์   คำยา
3. นางสาวอิงฟ้า   ถาวรรัตน์
 
1. นายธนพล  กัณหสิงห์
2. นางสาวพรพิมล  แก่นทับทิม
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวชนิดา   แสงเรืองรักษ์
2. นายชานน   ปาสาใน
3. นายสิทธิกร   กีรติชาญเดชา
 
1. นายธนพล  กัณหสิงห์
2. นางสาวสุวาที  ทองจีน
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 73 เงิน 17 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวพิชญา   จันทร์เขียว
2. นายวิษณุกร   บุญเกิด
 
1. นายสุธี  ภาระหันต์
2. นางสาวสุปราณี   สำปัญโณ