สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโดรน อากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัด (Quad Rotor) ม.4-6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายฐานพัทธ์   เลิศวิทยาสกุล
2. นายพงศกร   หม่า
3. นายสุกฤษฏิ์   ตั้งนิมิตโชค
 
1. นายวิษณุ   เสือโต
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนต์สั้น บูรณาการภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6 81.3 ทอง 6 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายศิวกร   อนันทิวาพร
2. นายสุรศักดิ์   สุวรรณรัตน์
3. นางสาวหอม   แสงนอง
 
1. นายธนพล  กัณหสิงห์
2. นายอรรถชัย  แสนโคตร
 
3 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6 94.33 ทอง 7 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวฐานิตา  ศิริชู
2. นายนวพล  วารีบริสุทธิกุล
3. นายปกรณ์สัณห์  สุเชาว์อินทร์
 
1. นางสาววรวรรณ  เงินชูกุล
2. นายสุธี  ภาระหันต์