สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6 94.33 ทอง 7 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวฐานิตา  ศิริชู
2. นายนวพล  วารีบริสุทธิกุล
3. นายปกรณ์สัณห์  สุเชาว์อินทร์
 
1. นางสาววรวรรณ  เงินชูกุล
2. นายสุธี  ภาระหันต์
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโดรน อากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัด (Quad Rotor) ม.4-6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายฐานพัทธ์   เลิศวิทยาสกุล
2. นายพงศกร   หม่า
3. นายสุกฤษฏิ์   ตั้งนิมิตโชค
 
1. นายวิษณุ   เสือโต
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนต์สั้น บูรณาการภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6 81.3 ทอง 6 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายศิวกร   อนันทิวาพร
2. นายสุรศักดิ์   สุวรรณรัตน์
3. นางสาวหอม   แสงนอง
 
1. นายธนพล  กัณหสิงห์
2. นายอรรถชัย  แสนโคตร
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 78 เงิน 13 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายทรงพล   วิบูลย์อรรถ
2. นายทวัชชัย   แซ่โง้ว
3. นายธนาธร   นิ่มเดช
 
1. นายจักรพงศ์   จำปายงค์
2. นางสาวธมลธร   เห็นประเสริฐ
 
5 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวชนิดา   แสงเรืองรักษ์
2. นายชานน   ปาสาใน
3. นายสิทธิกร   กีรติชาญเดชา
 
1. นายธนพล  กัณหสิงห์
2. นางสาวสุวาที  ทองจีน
 
6 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6 74.2 เงิน 6 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวญาดา   เเซ่เจียม
2. นางสาวพรพิพัฒน์   คำยา
3. นางสาวอิงฟ้า   ถาวรรัตน์
 
1. นายธนพล  กัณหสิงห์
2. นางสาวพรพิมล  แก่นทับทิม
 
7 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 73 เงิน 17 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นางสาวพิชญา   จันทร์เขียว
2. นายวิษณุกร   บุญเกิด
 
1. นายสุธี  ภาระหันต์
2. นางสาวสุปราณี   สำปัญโณ
 
8 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายธนาธรณ์   ทองด้วง
2. นายพศุตม์   ณ ศรีโต
 
1. นางสาวกำไลทิพย์  เสมสง่า
2. นายธนพล  กัณหสิงห์
 
9 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กหญิงธัญพิมล   พรหมภัทรา
2. นางสาวนันท์นภัสรา   หอมจันทร์
3. นางสาวหทัยกานต์   เเซ่อึ๊ง
 
1. นายสุทธิพงศ์   โฉมศรี
 
10 ผลงานครู โรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ครู -1 - โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายธนพล  กัณหสิงห์
 
1. นางสาวสุวาที  ทองจีน
 
11 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 -1 - โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายธนบูรณ์   นันทาภรณ์ศักดิ์
2. นางสาวพีรญา  จันทร์เขียว
 
1. นายสุธี   ภาระหันต์
2. นายสุธีธร   รังสิมาหริวงศ์
 
12 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 -1 - โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายธเนษฐ  บุญยัง
2. นายภูสิทธิ์  วิริยอัจฉรา
3. นายมาตุภูมิ  ยะแสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา   ตาแจ่ม
2. นายสุธีธร   รังสิมาหริวงศ์