สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดพะเยา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6 92 ทอง 8 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายนิรัติ  ดุเหว่า
2. นางสาวพนิดา  พุทธวงค์
3. นางสาวสุภชา  แก้วเรือน
 
1. นางสาวทิวาภรณ์  สมศรี
2. นายพิพิธพัฒน์  ณ น่าน
 
2 ผลงานครู การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม   1. นายพิพิธพัฒน์  ณ น่าน
 
3 ผลงานครู การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม   1. นางกานต์ธีรา  วาเพ็ชร
 
4 ผลงานครู โรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ครู 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม   1. นางสาววันรักษ์  ขันหอม
 
5 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.1-3 80.74 ทอง 4 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เเก้วอินทะจักร
2. เด็กชายปิยังกูร  เบิกบาน
3. เด็กชายอภิชาติ  ฟักแก้ว
 
1. นางสาวกานต์ธีรา  วาเพ็ชร
2. นายพิพิธพัฒน์  ณ น่าน