สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดพะเยา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ผลงานครู การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม   1. นางกานต์ธีรา  วาเพ็ชร
 
2 ผลงานครู การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม   1. นายพิพิธพัฒน์  ณ น่าน