สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดแพร่

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.1-3 80.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัย 1. เด็กชายคุณอนันต์   วงศ์สิงห์
2. เด็กชายณัฐ   สิริเรืองบุญ
3. เด็กชายภูริเดช   สุขเกษม
 
1. นายธนวิชญ์  สิงคะปะ
2. นางพวงเพชร  รูปพรม
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัย 1. นายภควัต   จินากุล
2. นายศรันย์ภัทร   ยาใจ
3. นายสายฟ้า   ดวงจันทร์
 
1. นางสาววณิชชา  แม่นยำ
2. นางอภิรมย์  กึกก้อง
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวกรวิภา  ใจพริ้ง
2. นางสาวณัฐพร  อุดม
3. นายสุทเนตรธินันท์  ถุงคำ
 
1. นางจีระกมล  ศรีนะ
2. นายเฉลิมพงษ์  เหมืองห้า
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 90.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงถิรดา  ปัญญาวิกิจตระกูล
2. เด็กหญิงพิมพิดา  จันทร์ยะ
 
1. นายปวริศ  พรหมเสนา
2. นางสาววิไลลักษณ์  วรรณโตสกุล
 
5 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3 84.33 ทอง 4 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายธนสรณ์  ขอบรูป
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  ปัญญาสา
 
1. นายปวริศ  พรหมเสนา
2. นางสาววิไลลักษณ์  วรรณโตสกุล
 
6 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายธนากร  ทะแก้ว
2. นายนนทกร  ปินะสุ
3. นางสาวเอวลีน  ใจกล้า
 
1. นายปวริศ  พรหมเสนา
 
7 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัย 1. นายพัทธดนย์  คำน้อย
2. นายเกียรติภูมิ   ถังทอง
 
1. นางสาววณิชชา  แม่นยำ
2. นางอภิรมย์  กึกก้อง
 
8 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 80 ทอง 4 โรงเรียนพิริยาลัย 1. เด็กชายนิธิศ   ธนะไพศาขมาส
2. เด็กชายเศรษฐ์ศิลป์​   ชุษณะโยธิน
 
1. นายธนวิชญ์  สิงคะปะ
2. นายอำนาจ  แก้วแดง
 
9 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 75 เงิน 7 โรงเรียนพิริยาลัย 1. นายณัฐวุฒิ   วันดี
2. นายภูริ   จิระพงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาววณิชชา  แม่นยำ
2. นางอภิรมย์  กึกก้อง
 
10 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนพิริยาลัย 1. นายตุลย์   สัทธรรมนุวงศ์
2. นายปกป้อง   โคตรอาษา
 
1. นางอภิรมย์  กึกก้อง
2. นายอำนาจ  แก้วแดง
 
11 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนพิริยาลัย 1. เด็กชายกิตติ์วนันต์   วงศ์ศิริ
2. เด็กชายธนบดี   มุกุระ
3. เด็กชายพงศกร   เหมืองหม้อ
 
1. นายศุภณัฐ    พัฒนสารินทร์
2. นายอำนาจ  แก้วแดง
 
12 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 72 เงิน 8 โรงเรียนพิริยาลัย 1. นายกิตติศักดิ์   เขียวสี
2. นายบารมี   จันทรา
3. นายศุภกร   ถิ่นสุข
 
1. นางนิรชร  สุขสมศรี
2. นายอำนาจ  แก้วแดง