สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดแพร่

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนพิริยาลัย 1. นายตุลย์   สัทธรรมนุวงศ์
2. นายปกป้อง   โคตรอาษา
 
1. นางอภิรมย์  กึกก้อง
2. นายอำนาจ  แก้วแดง
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนพิริยาลัย 1. เด็กชายกิตติ์วนันต์   วงศ์ศิริ
2. เด็กชายธนบดี   มุกุระ
3. เด็กชายพงศกร   เหมืองหม้อ
 
1. นายศุภณัฐ    พัฒนสารินทร์
2. นายอำนาจ  แก้วแดง