สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดแพร่

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.1-3 80.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิริยาลัย 1. เด็กชายคุณอนันต์   วงศ์สิงห์
2. เด็กชายณัฐ   สิริเรืองบุญ
3. เด็กชายภูริเดช   สุขเกษม
 
1. นายธนวิชญ์  สิงคะปะ
2. นางพวงเพชร  รูปพรม
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวกรวิภา  ใจพริ้ง
2. นางสาวณัฐพร  อุดม
3. นายสุทเนตรธินันท์  ถุงคำ
 
1. นางจีระกมล  ศรีนะ
2. นายเฉลิมพงษ์  เหมืองห้า
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 90.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงถิรดา  ปัญญาวิกิจตระกูล
2. เด็กหญิงพิมพิดา  จันทร์ยะ
 
1. นายปวริศ  พรหมเสนา
2. นางสาววิไลลักษณ์  วรรณโตสกุล
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายธนากร  ทะแก้ว
2. นายนนทกร  ปินะสุ
3. นางสาวเอวลีน  ใจกล้า
 
1. นายปวริศ  พรหมเสนา