สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดแพร่

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัย 1. นายภควัต   จินากุล
2. นายศรันย์ภัทร   ยาใจ
3. นายสายฟ้า   ดวงจันทร์
 
1. นางสาววณิชชา  แม่นยำ
2. นางอภิรมย์  กึกก้อง