สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" 1. นายวรเศรษฐ์  ดวงลาพิมพ์
2. นายอนุรักษ์  พาสวรรค์
 
1. นายทรงพล  สุภิมารส
2. นายนิธิกร  นุภาดี