สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ผลงานครู การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม   1. นางสาวภีรนันท์  กล้าหาญ
 
2 ผลงานครู การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม   1. นางสะอาด  พลซื่อ
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 83.3 ทอง 5 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวธัญวรัตม์  ทาปลัด
2. นางสาวมลฤดี  ยุระชัย
3. นางสาวฤชุดา  สาขามุละ
 
1. นายธนาคร  ศรีแนน
2. นายศักดิ์สิทธิ์  สาขามุละ
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 73.5 เงิน 12 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นายณัฐพันธุ์  ปิ่นจรัญ
2. นายบารมี  สมศรี
3. นายพัชรพล  ศรีบุญโรจน์
 
1. นางอมร  ชมศรีวรรณ
 
5 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6 73 เงิน 10 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวจารุวัลย์  โพธิ์เปี้ยศรี
2. นางสาวอรนลิน  บัวบาน
3. นายเจตนิพัทธ  พันธ์เพชร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  คันสินธ์
2. นายณัฐวุฒิ   ภูมิชัยโชติ
 
6 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 74 เงิน 8 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวพนิตพร  คำผา
2. นางสาวสุดารัตน์  สุวรรณไตร
 
1. นายณัฐวุฒิ   ภูมิชัยโชติ
2. นางสาวปทุมวดี  พานทอง