สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ผลงานครู การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม   1. นางสาวภีรนันท์  กล้าหาญ
 
2 ผลงานครู การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม   1. นางสะอาด  พลซื่อ
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 83.3 ทอง 5 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวธัญวรัตม์  ทาปลัด
2. นางสาวมลฤดี  ยุระชัย
3. นางสาวฤชุดา  สาขามุละ
 
1. นายธนาคร  ศรีแนน
2. นายศักดิ์สิทธิ์  สาขามุละ