สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดระยอง

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.1-3 -1 - โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กชายศิวกร  สมคิด
2. เด็กชายสุภัทรชัย  สมใจเพ็ง
 
1. นายอนุชา  โสลำภา
 
2 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6 -1 - โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กชายอดิศักดิ์  เพิ่มพูน
2. เด็กชายอัครเดช  แสงฉาย
 
1. นายอนุชา  โสลำภา
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.1-3 74.3 เงิน 4 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" 1. เด็กชายคณุตม์   ปุเรตัง
2. เด็กชายคมชาญ   ปุเรตัง
3. เด็กชายณภัทร   ศิริจันทร์
 
1. นายทรงชัย  เย็นสนาน
2. นายเอกรัฐ  เอมเจริญ
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 82.7 ทอง 6 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 1. นางสาวกรวิภา  คำใบ
2. นายธีระไชย  พลดาหาญ
3. นางสาวพันธิตา  อัมภรัตน์
 
1. นายสรณัฐ  คุ้มทรัพย์
2. นางสาวสุมัทนา  อ่องจำปา
 
5 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กชายศิวกร  สมคิด
2. เด็กชายสุภัทรชัย  สมใจเพ็ง
 
1. นายอนุชา  โสลำภา
 
6 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 63.84 ทองแดง 8 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีภู
2. เด็กหญิงอาหลิง  บุญยสิทธิ์
 
1. นายภคพล  แสงโย
2. นางหอมหวน  การสุวรรณ์
 
7 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กชายอดิศักดิ์  เพิ่มพูน
2. เด็กชายอัครเดช  แสงฉาย
 
1. นายอนุชา  โสลำภา
 
8 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3 60.41 ทองแดง 12 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 1. เด็กชายจารุภัทร  วิทูรแดนไพร
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ริมสมุทร์
 
1. นายภคพล  แสงโย
2. นางหอมหวน  การสุวรรณ์
 
9 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 75 เงิน 15 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 1. นางสาวถิรนันท์  คงลือรักษ์
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  พานโคกสูง
 
1. นายสวณัฐ  คุ้มทรัพย์
2. นางสาวสุมัทนา  อ่องจำปา
 
10 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 -1 - โรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยอง 1. เด็กหญิงธิญาดา  พลตื้อ
2. เด็กชายพัชรพล  น้อยธง
 
1. นายธีระวุฒิ  ไชยสมบัติ
2. นายพงษ์ศักดิ์  แดงตุ้ย
 
11 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" 1. นางสาวพิชญาภา  หมอยา
2. นางสาวอรปรียา  แสนแก้ว
 
1. นางสาวญาดรินทร์  พลายละหาร
2. นายบุญส่ง  พุ่มบาน
 
12 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 -1 - โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 1. นางสาวกัญญาวีร์  พรประทุม
2. นางสาวรัชณิดา  อินทรศร
 
1. นายสวณัฐ  คุ้มทรัพย์
2. นางสาวสุมัทนา  อ่องจำปา
 
13 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 -1 - โรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยอง 1. นางสาวภัทรกันย์  ไชยพันธ์
2. นางสาวศุภลักษณ์  ท้าวกลาง
 
1. นายธีระวุฒิ  ไชยสมบัติ
2. นายพงษ์ศักดิ์  แดงตุ้ย
 
14 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภาสินี  โชคแสวงการ
2. เด็กหญิงสิริพิชญ์  เจริญงามวงศ์วาน
 
1. นายเลิศพงษ์  รื่นรมย์
 
15 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 -1 - โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นายภานุวัฒน์  มั่งคั่ง
 
1. นายเลิศพงษ์  รื่นรมย์
 
16 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.4-6 -1 - โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นายธนกฤต   ซื่อตรง
2. นายนทีกานต์   สุขยิ่ง
 
1. นายเลิศพงษ์  รื่นรมย์