สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดลำปาง

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 87 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นายชัยวัฒน์  ฉิมทอง
2. นายนิตินัย  ยะสุนทร
3. นายสรธร  แก้วโชติช่วงกูล
 
1. นายสุวิทย์  โพธิศาสตร์