สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดลำปาง

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6 79.4 เงิน 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นายประชานาถ  หมายชอบ
2. นายอดิศร  บุณยวิศิษฐ์
3. นายอนนทพร  ต๊ะคำ
 
1. นางผ่องศรี  ปัทมเทศ