สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดสกลนคร

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายจตุรงค์  ราชิวงค์
2. เด็กชายศุภกฤษณ์   โรจนวัชร์
 
1. นายพรชัย  สิทธิศักดิ์
2. นายเดชอุดม  ไชยวงศ์คต
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายปรเมศวร์  สารหงษ์
2. นายภานุพงศ์  ครุฑคำ
 
1. นายพรชัย  สิทธิศักดิ์
2. นายเดชอุดม  ไชยวงศ์คต
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 79.33 เงิน 11 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวชลลดา  คิดค้า
2. นายภูมินทร์  มาตจินดา
 
1. นายพรชัย  สิทธิศักดิ์
2. นางสาวอัจฉราพร  ใครบุตร
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายพิริยะ  ตระกูลวาง
2. นายวิศาล  เรียมแสน
 
1. นางสุดใจ  สุนทรส
2. นางสาวสุภาวดี  ศรีสุชาติ